Zaloguj

Gmina Nidzica

 

XIV - wieczny zamek krzyżacki w Nidzicy

2012-04-02 | Wyświetleń: 5265

Zamek Krzyżącki w Nidzicy

Krzyżacy wykorzystujÄ…c naturalne walory obronne bagnistej doliny Nidy, wybudowali na wzgórzu drewniany zamek strażniczy, stanowiÄ…cÄ… siedzibÄ™ zakonnego komornika. ZastÄ…piono go okoÅ‚o 1310r. przez murowany. Pierwsza o nim wzmianka pochodzi z 1359r. RozbudowÄ™ fortyfikacji, w wyniku której powstaÅ‚ jeden z najwiÄ™kszych, jednoskrzydÅ‚owych zamków o charakterze rezydencjonalno – obronnym, zakoÅ„czono w 1407r. Ten bardzo późny okres budowy znalazÅ‚ odzwierciedlenie w zupeÅ‚nie wyjÄ…tkowym ksztaÅ‚cie zaÅ‚ożenia. Nowy rys architektoniczny wiÄ…zaÅ‚ siÄ™ Å›ciÅ›le z odejÅ›ciem Krzyżaków od surowych zasad życia zakonnego  i z wyraźnym dryfem ich wspólnoty w stronÄ™ Å›wiata wÅ‚adzy, bogactwa i wygód. StaÅ‚ siÄ™ on siedzibÄ… zakonnego wójta i odgrywaÅ‚ istotnÄ… rolÄ™ jako twierdza pograniczna oraz jako punkt poÅ›redni w wymianie handlowej z Mazowszem. Na jego gÅ‚ównym piÄ™trze mieÅ›ciÅ‚y siÄ™: kaplica, refektarz i komnata prokuratora. Refektarz oraz kaplicÄ™ przykryto sklepieniami gwiaździstymi i wyposażono w XIV i XV w. w ciekawy wystrój malarski. Na poczÄ…tku XVI w. zamek zostaÅ‚ przebudowany a przedzamcze otrzymaÅ‚o w 1517 r. mury obwodowe i bastejÄ™ na planie koÅ‚a przystosowanÄ… do broni palnej. W tym samym stuleciu utworzono jeszcze jedno, dodatkowe przedzamcze, które w 1784r. ulegÅ‚o zniszczeniu. Po sekularyzacji zakonu staÅ‚ siÄ™ siedzibÄ… Starostów Książęcych. W XIX w. zamek zostaÅ‚ poważnie zdewastowany przez stacjonujÄ…ce tu wojska. Strażnice od caÅ‚kowitej dewastacji uratowaÅ‚ radca sadowy Nidzicy, Ferdynand Tymoteusz Gregorovius. DziÄ™ki niemu, w latach 1828 – 1830 przeprowadzono prace zabezpieczajÄ…ce.  Wykorzystany zostaÅ‚ na siedzibÄ™ SÄ…du Powiatowego, na mieszkania prywatne a także na wiÄ™zienie.  W 1934r. odkryto freski z I poÅ‚. XVw. w absydzie kaplicy „MÄ™czeÅ„stwo DziesiÄ™ciu TysiÄ™cy”  oraz z II poÅ‚. XVw. fresk „Åšw. Weronika” na Å›cianie nad wejÅ›ciem do refektarza. W 1945r. część pomieszczeÅ„ zamkowych ulegÅ‚o spaleniu. W latach 1960 – 1968  zamek przywrócono do dawnej Å›wietnoÅ›ci, zachowujÄ…c dawny wystrój.  Gotycki zamek wznosi siÄ™ na rzucie wydÅ‚użonego prostokÄ…ta o wymiarach 62 m x 44 m z dziedziÅ„cem poÅ›rodku o wymiarach 39 m x 17 m. ByÅ‚ to rzut niespotykany w żadnym innym zamku w Prusach. SkrzydÅ‚o wschodnie flankujÄ… dwie potężne wieże kwadratowe. Do gÅ‚ównego korpusu zamku od strony wschodniej przylegajÄ… zabudowania przedzamcza skÅ‚adajÄ…cego siÄ™ z niskiej przesklepionej bramy wjazdowej, dwóch budynków, okrÄ…gÅ‚ej baszty i muru obronnego od strony póÅ‚nocnej. Te parterowe obiekty tworzÄ… zamkniÄ™ty maÅ‚y dziedziniec.

 

ZWIEDZANIE ZAMKU

Od października do kwietnia czynne:
Od wtorku do soboty w godz. 9.00 – 16.00

Od maja do września:
caÅ‚y tydzieÅ„ w godz. 9.00 – 17.00
ZWIEDZANIE O PEŁNYCH GODZINACH

Ceny biletów:

NORMALNE 8 zł
ULGOWE 6 zł
BILETY DLA GRUP ZORGANIZOWANYCH 6 zł
OPŁATA ZA PRZEWODNIKA DLA GRUPY ZORGANIZOWANEJ 30 zł

 

KONTAKT

tel. 089/ 625 03 70
zameknidzica@wp.pl
http://nok.nidzica.pl/?go=zwiedzanie
http://historia.nidzica.pl/historia-nidzicy-i-okolic/zabytki-nidzicy

 

Broch.pl - strony internetowe Olsztyn