Zaloguj

Dołącz do LOTPN

DEKLARACJA

PRZYSTÄ„PIENIA DO LOKALNEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ

POWIATU NIDZICKIEGO

 

 

…………………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………

(nazwa organizacji, podmiotu, samorzÄ…du lub imiÄ™ i nazwisko osoby fizycznej, adres, tel. fax. e-mail)

 

 

Reprezentowanym przez :

 

…………………………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, pełniona funkcja )

 

oświadczam, że:

  1. DeklarujÄ™ przystÄ…pienie do Lokalnej Organizacji Turystycznej Powiatu Nidzickiego.
  2. ZobowiÄ…zujÄ™ siÄ™ do przestrzegania  postanowieÅ„ Statutu, uchwaÅ‚ wÅ‚adz           
    LOT - u Powiatu Nidzickiego oraz czynnego uczestnictwa w pracach Stowarzyszenia.
  3. ZobowiÄ…zujÄ™ siÄ™ do opÅ‚acania  skÅ‚adek czÅ‚onkowskich

 

 

Warunkiem przystÄ…pienia do Lokalnej Organizacji Turystycznej Powiatu Nidzickiego jest zÅ‚ożenie  nastÄ™pujÄ…cych  dokumentów :

 

  1. WypeÅ‚nionÄ… deklaracjÄ™ przystÄ…pienia do LOT –u Powiatu Nidzickiego.
  2. Dokument potwierdzający zarejestrowaną działalność, lub kserokopię dowodu osobistego (osoby fizyczne).
  3. Upoważnienie do reprezentowania podmiotu , organizacji , samorządu.

 

DeklaracjÄ™ z kompletem dokumentów proszÄ™ dostarczyć na adres:

Lokalna Organizacja Turystyczna Powiatu Nidzickiego, 13-100 Nidzica, Zamkowa 2, tel. 625 03 70.

 

 

 

……………………….                                                                     ……………………....

ImiÄ™ i nazwisko                                                                                          Podpis

Broch.pl - strony internetowe Olsztyn