Zaloguj

Statut

Załącznik nr 1 do Uchwały nr I/05/19

Walnego Zebrania

Lokalnej Organizacji Turystycznej

 Powiatu Nidzickiego

z dnia 27.06.2019r.

                             

 

STATUT
Lokalnej Organizacji Turystycznej Powiatu Nidzickiego

 

 

Rozdział 1

 

Postanowienia ogólne

 

§ 1

 1. Stowarzyszenie nosi nazwÄ™ „Lokalna Organizacja Turystyczna Powiatu Nidzickiego” zwana dalej „Stowarzyszeniem” i dziaÅ‚a na mocy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 79, poz. 855) ustawy z dnia 25 czerwca 1999r. o Polskiej Organizacji Turystycznej (Dz. U. Nr 62, poz. 689 z późn. zm.), ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorzÄ…dzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.
 2. Lokalna Organizacja Turystyczna Powiatu Nidzickiego jako stowarzyszenie zarejestrowane posiada osobowość prawną.
 3. Stowarzyszenie może używać skróconej nazwy w brzmieniu LOT PN lub LOT Powiatu Nidzickiego.

§ 2

 1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Siedzibą władz Stowarzyszenia jest miasto Nidzica, ul. Plac Wolności 1.
 3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami kraju, z obowiązującymi przepisami.
 4. DziaÅ‚alność Stowarzyszenia opiera siÄ™ na pracy spoÅ‚ecznej jej czÅ‚onków, wolontariacie i pracy odpÅ‚atnej.
 5. Stowarzyszenie może powoływać jednostki terenowe, sekcje, koła, oddziały.
 6. Przy Stowarzyszeniu została powołana sekcja zwana: Grupa Nieformalna "Geocaching Nidzica".

§ 3

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o takich samych lub podobnych celach statutowych.

§ 4

Stowarzyszenie opiera swojÄ… dziaÅ‚alność na pracy spoÅ‚ecznej swoich czÅ‚onków oraz
w celu realizacji zadaÅ„ statutowych może zatrudnić pracowników.

§5

Stowarzyszenie może używać pieczęci i posiadać odznakę organizacyjną.

§ 6

Nadzór nad Stowarzyszeniem sprawuje Minister wÅ‚aÅ›ciwy do spraw turystyki.

 

Rozdział 2

Cele i sposoby ich realizacji

 

§ 7

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. kreowanie i upowszechnianie wizerunku Powiatu Nidzickiego, jako regionu atrakcyjnego turystycznie w kraju i za granicÄ…;
 2. integracja Å›rodowisk samorzÄ…du terytorialnego, gospodarczego i zawodowego, instytucji i organizacji oraz osób zainteresowanych rozwojem turystycznym
  w Powiecie Nidzickim;
 3. wzrost znaczenia turystyki w gospodarce i rozwoju Powiatu Nidzickiego;
 4. podnoszenie efektywnoÅ›ci ekonomicznej podmiotów Å›wiadczÄ…cych usÅ‚ugi dla turystów;
 5. rozwój oferty turystycznej Powiatu Nidzickiego;
 6. tworzenie pÅ‚aszczyzny wspóÅ‚pracy podmiotów gospodarczych dziaÅ‚ajÄ…cych w zakresie turystyki z organami administracji publicznej, w tym WarmiÅ„sko – MazurskÄ… OrganizacjÄ… TurystycznÄ… w Olsztynie i PolskÄ… OrganizacjÄ… TurystycznÄ…, a także
  z organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie turystyki i ekologii;
 7. inicjowanie, opiniowanie i wspomaganie planów rozwoju i modernizacji infrastruktury turystycznej;
 8. dziaÅ‚anie na rzecz ochrony przyrody w Powiecie Nidzickim, w szczególnoÅ›ci obrona miejsc cennych turystycznie przed dywersyfikacjÄ…, zatruciem i zniszczeniem krajobrazu;
 9. rozwijanie kontaktów ze Å›rodowiskiem lokalnym, miÄ™dzynarodowym, ksztaÅ‚towanie różnorodnych form wspóÅ‚pracy lub wspieranie osób niepeÅ‚nosprawnych;
 10. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;
 11. podtrzymywanie tradycji narodowej, kulturowej i obywatelskiej oraz działania na rzecz integracji europejskiej;
 12. promocja i organizacja wolontariatu;
 13. nauka, edukacja, oświata i wychowanie;
 14. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

§ 8

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. promocjÄ™ Powiatu Nidzickiego jako atrakcyjnego turystycznie:

a)      prowadzenie dziaÅ‚alnoÅ›ci wydawniczej – wydawnictwa promocyjne,

b)      udziaÅ‚ w imprezach i targach turystycznych,

c)      pozostaÅ‚Ä… dziaÅ‚alność turystycznÄ…,

 1. koordynację działań w zakresie i na rzecz rozwoju turystyki w Powiecie Nidzickim,
 2. stworzenie powiatowego systemu informacji turystycznej dla zapewnienia kompleksowej informacji o Powiecie i wÅ‚Ä…czenie  go w system krajowy,
 3. kreowanie pozytywnego  atrakcyjnego wizerunku Powiatu Nidzickiego w kraju i za granicÄ…,
 4. inicjowanie rozwoju infrastruktury turystycznej i paraturystycznej,
 5. stymulowanie i pomoc w tworzeniu, rozwoju i promocji wysokiej jakoÅ›ci produktów turystycznych zdolnych sprostać konkurencji miÄ™dzynarodowej,
 6. badania i analizy marketingowe dla potrzeb gospodarki turystycznej,
 7. organizowanie szkoleÅ„ osób zatrudnionych w turystyce i dążenie do ponoszenia poziomu obsÅ‚ugi turystów.
 8. rozwijanie kontaktów ze Å›rodowiskiem lokalnym, miÄ™dzynarodowym, ksztaÅ‚towanie różnorodnych form wspóÅ‚pracy lub wspieranie osób niepeÅ‚nosprawnych;
 9. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w czasie festynów i imprez organizowanych przez Stowarzyszenie;
 10. podtrzymywanie tradycji narodowej, kulturowej i obywatelskiej oraz działania na rzecz integracji europejskiej;
 11. promocja i organizacja wolontariatu podczas realizacji celów statutowych;
 12. nauka, edukacja, oświata i wychowanie;
 13. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

 

 

Rozdział 3

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 9

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. zwyczajnych,
 2. wspierajÄ…cych,
 3. honorowych,
 4. honorowego prezesa.

§ 10

 1. Członkiem zwyczajnym mogą być :

a)      zwiÄ…zki i  stowarzyszenia gmin z terenu Powiatu Nidzickiego wykonujÄ…ce zadania w zakresie turystyki,

b)      izby gospodarcze, stowarzyszenia, fundacje i inne organizacje pozarzÄ…dowe, których dziaÅ‚alność zwiÄ…zana jest z turystykÄ…,

c)      samorzÄ…d Powiatu Nidzickiego,

d)      samorzÄ…dy gminne z terenu Powiatu Nidzickiego,

e)      osoby prawne i osoby fizyczne, których dziaÅ‚alność zwiÄ…zana jest z turystykÄ…, po przyjÄ™ciu  do Stowarzyszenia przez ZarzÄ…d na podstawie pisemnej deklaracji oraz opÅ‚aceniu wpisowego.

 1. CzÅ‚onkiem wspierajÄ…cym może być osoba fizyczna lub osoba prawna, która popiera dziaÅ‚alność Stowarzyszenia i deklaruje wsparcie finansowe na rzecz towarzyszenia
  i zostanie przyjÄ™ta przez ZarzÄ…d  na podstawie pisemnej deklaracji.
 2. CzÅ‚onkiem honorowym może być każda osoba fizyczna lub osoba prawna szczególnie zasÅ‚użona dla Stowarzyszenia. CzÅ‚onkostwo honorowe nadawane jest uchwaÅ‚Ä… Walnego Zebrania CzÅ‚onków na wniosek ZarzÄ…du.
 3. Honorowym prezesem może być każda osoba fizyczna szczególnie zasÅ‚użona dla Stowarzyszenia. CzÅ‚onkostwo honorowe nadawane jest uchwaÅ‚Ä… Walnego Zebrania CzÅ‚onków na wniosek ZarzÄ…du.

§ 11

 1. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo do :
  1. czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,
  2. wyrażania opinii i zgÅ‚oszenia wniosków dotyczÄ…cych celów i dziaÅ‚alnoÅ›ci Stowarzyszenia,
  3. brania udziału w pracach i inicjatywach Stowarzyszenia,
  4. wglÄ…du do protokoÅ‚ów z posiedzeÅ„ Walnego Zgromadzenia CzÅ‚onków
   i sprawozdań dla Zarządu z działalności Stowarzyszenia,
  5. korzystania z pomocy organizacyjno - technicznej oraz poradnictwa Stowarzyszenia,
  6. używania odznaki Stowarzyszenia.
  7. Członkowie założyciele stają się członkami zwyczajnymi z chwilą zarejestrowania Stowarzyszenia .
  8. CzÅ‚onkowie wspierajÄ…cy i honorowi majÄ… wszelkie prawa czÅ‚onków zwyczajnych
   z wyjątkiem określonym w ust 1 lit. a).
  9. Honorowy prezes ma prawa czÅ‚onków zwyczajnych, ale jest zwolniony z pÅ‚acenia skÅ‚adek czÅ‚onkowskich.

§ 12

 1. Do statutowych obowiÄ…zków czÅ‚onków zwyczajnych należy:

a)      stosowanie siÄ™ do postanowieÅ„ Statutu, regulaminów i uchwaÅ‚ wÅ‚adz Stowarzyszenia,

b)      czynne uczestnictwo w realizowaniu celów statutowych,

c)      godne reprezentowanie Stowarzyszenia i dbanie o jego imiÄ™,

d)      regularne opÅ‚acanie skÅ‚adek czÅ‚onkowskich,

e)      upowszechnienie problematyki turystycznej.

 1. CzÅ‚onkowie wspierajÄ…cy majÄ… takie same obowiÄ…zki okreÅ›lone  w ust. 1 jak czÅ‚onkowie zwyczajni z wyjÄ…tkiem okreÅ›lonych w ust, 1 lit. b) i d).
 2. Członkowie honorowi mają takie same obowiązki określone w ust.1 jak członkowie zwyczajni z wyjątkiem określonych w ust. 1 lit. d).

 

 

§ 13

 1. CzÅ‚onkostwo zwyczajne w Stowarzyszeniu  ustaje w przypadku:

a)      dobrowolnego wystÄ…pienia ze Stowarzyszenia,

b)      wykluczenie ze stowarzyszenia,

c)      skreÅ›lenie listy czÅ‚onków Stowarzyszenia,

d)      Å›mierci osoby fizycznej bÄ™dÄ…cej czÅ‚onkiem lub likwidacji osoby prawnej.

 1. OÅ›wiadczenie o dobrowolnym wystÄ…pieniu czÅ‚onek powinien skierować do ZarzÄ…du                                                                                                                   
  Stowarzyszenia. WystÄ…pienie nie zwalnia czÅ‚onka od obowiÄ…zku uiszczenia zalegÅ‚ych                                             skÅ‚adek.
 2. Wykluczenie ze Stowarzyszenia czÅ‚onków zwyczajnych nastÄ™puje na mocy uchwaÅ‚y                                   ZarzÄ…du za rażące naruszenie postanowieÅ„ statutu, regulaminów lub uchwaÅ‚ wÅ‚adz   Stowarzyszenia.
 3. ZarzÄ…d Stowarzyszenia może skreÅ›lić czÅ‚onka zwyczajnego z listy czÅ‚onków
  w przypadku nie opłacenia składek członkowskich przez okres 1 roku, mimo pisemnego upomnienia.
 4. Wykluczonym i skreÅ›lonym z listy czÅ‚onków lub nieprzyjÄ™tym w poczet czÅ‚onków    Stowarzyszenia przysÅ‚uguje prawo odwoÅ‚ania siÄ™ do Walnego Zebrania CzÅ‚onków
  w terminie 14 dni od dnia otrzymania uchwaÅ‚y ZarzÄ…du. OdwoÅ‚anie rozpatrywane jest na najbliższym Walnym Zgromadzeniu CzÅ‚onków.

§ 14

Członkostwo honorowe i wspierające oraz honorowego prezesa ustaje w przypadku:

 1. zrzeczenia się członkostwa,
 2. wykluczenia uchwaÅ‚Ä… Walnego Zebrania CzÅ‚onków za dziaÅ‚anie na szkodÄ™ Stowarzyszenia,
 3. śmierci osoby fizycznej lub ustania bytu prawnego osoby prawnej.

 

 

Rozdział 4

WÅ‚adze  Stowarzyszenia

§ 15

 1. WÅ‚adzami Stowarzyszenia sÄ… :

a)      Walne Zebranie CzÅ‚onków Stowarzyszenia,

b)      ZarzÄ…d Stowarzyszenia,

c)      Komisja Rewizyjna.

 1. Kadencja ZarzÄ…du  oraz Komisji Rewizyjnej trwa cztery lata, a jej wybór odbywa siÄ™ w gÅ‚osowaniu jawnym lub tajnym.
 2. Po upÅ‚ywie kadencji ZarzÄ…d i Komisja Rewizyjna  dziaÅ‚ajÄ… do dnia wyboru nowego ZarzÄ…du  oraz Komisji Rewizyjnej.

 

 

Walne Zebranie CzÅ‚onków Stowarzyszenia

§ 16

 1. NajwyższÄ… wÅ‚adzÄ… Stowarzyszenia jest Walne Zebranie CzÅ‚onków Stowarzyszenia, które jest organem stanowiÄ…cym.
 2. Walne Zebranie CzÅ‚onków stanowiÄ… osoby fizyczne bÄ™dÄ…ce czÅ‚onkiem oraz przedstawiciele skierowani przez zarzÄ…dy czÅ‚onków zwyczajnych bÄ™dÄ…cymi osobami prawnymi lub innymi przedmiotami oraz honorowy prezes.
 3. Każdego członka zwyczajnego lub honorowego prezesa reprezentuje jeden przedstawiciel na okres czteroletniej kadencji, licząc od dnia wyboru i przysługuje mu jeden głos.
 4. Posiedzenia Walnego Zebrania CzÅ‚onków mogÄ… być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§ 17

 1. Posiedzenia Walnego Zgromadzenia CzÅ‚onków prowadzi Prezes, a w przypadku jego nieobecnoÅ›ci Wiceprezes.
 2. Na pierwszym posiedzeniu Walne Zebranie CzÅ‚onków wybiera ze swojego grona Prezesa i Wiceprezesa w gÅ‚osowaniu tajnym lub jawnym wiÄ™kszoÅ›ciÄ… gÅ‚osów.

§ 18

 

 1. Do wyÅ‚Ä…cznej kompetencji Walnego Zebrania CzÅ‚onków należy:

a)      uchwalanie zmian Statutu Stowarzyszenia;

b)      wybieranie i odwoÅ‚ywanie CzÅ‚onków ZarzÄ…du i Komisji Rewizyjnej;

c)      uchwalanie wysokoÅ›ci skÅ‚adek czÅ‚onkowskich i wpisowego;

d)      uchwalanie planów dziaÅ‚ania Stowarzyszenia i planów finansowych oraz budżetu;

e)      rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdaÅ„ z dziaÅ‚alnoÅ›ci ustÄ™pujÄ…cego ZarzÄ…du oraz Komisji Rewizyjnej;

f)        rozpatrywanie skarg czÅ‚onków Stowarzyszenia na dziaÅ‚alność ZarzÄ…du;

g)      podejmowanie uchwaÅ‚ w sprawie przystÄ…pienia do innych organizacji
i stowarzyszeń;

h)      rozpatrywanie odwoÅ‚aÅ„ od decyzji ZarzÄ…duodnoÅ›nie wykluczenia, skreÅ›lenia z listy czÅ‚onków lub nie przyjÄ™cia w poczet czÅ‚onków;

i)        nadawanie godnoÅ›ci czÅ‚onka: honorowego Stowarzyszenia oraz honorowego prezesa Stowarzyszenia;

j)        podejmowanie uchwaÅ‚ w sprawie udzielania bÄ…dź odmowy udzielenia absolutorium ustÄ™pujÄ…cemu ZarzÄ…dowi na wniosek Komisji Rewizyjnej;

k)      podejmowanie uchwaÅ‚ w sprawie nabycia, zbycia lub obciążenia nieruchomoÅ›ci;

l)        upoważnienie ZarzÄ…du do zaciÄ…gania kredytów i pożyczek oraz innych zobowiÄ…zaÅ„ w granicach ustalonej corocznie kwoty;

m)    rozpatrywanie spraw przewidzianych Statutem zwiÄ…zanych z powstaniem oraz ustaniem stosunku czÅ‚onkostwa;

n)      uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zebrania CzÅ‚onków;

p)      podejmowanie uchwaÅ‚ w innych sprawach, przewidzianych niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zebrania CzÅ‚onków.

 

 

§ 19

 

 1. Zwyczajne posiedzenie Walnego Zebrania CzÅ‚onków zwoÅ‚uje ZarzÄ…d w miarÄ™            potrzeby nie rzadziej niż raz w roku pisemnym powiadomieniem czÅ‚onków co najmniej  na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania.
 2. Posiedzenia Walnego Zebrania CzÅ‚onków sÄ… jawne, chyba że wyÅ‚Ä…czenie jawnoÅ›ci przewiduje  niniejszy Statut lub regulamin obrad, a także gdy przewidujÄ… to przepisy szczególne.
 3. UchwaÅ‚y Warnego Zebrania CzÅ‚onków podejmowane sÄ… zwykÅ‚Ä… wiÄ™kszoÅ›ciÄ… gÅ‚osów jego przedstawicieli z wyjÄ…tkami zastrzeżonymi niniejszym statutem.
 4. Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze zwoływane jest co cztery lata.

 

§ 20

 

1)      Nadzwyczajne posiedzenia Walnego Zebrania  CzÅ‚onków zwoÅ‚ywane sÄ… przez ZarzÄ…d
z własnej inicjatywy lub na wniosek:

a)      Komisji Rewizyjnej;

b)      co najmniej ½ liczby czÅ‚onków zwyczajnych.

2)      Nadzwyczajne posiedzenie Walnego Zebrania CzÅ‚onków obraduje nad sprawami, dla których zostaÅ‚o zwoÅ‚ane, a sposób i tryb jego przeprowadzenia jest identyczny jak
w przypadku Walnego Zebrania.

3)      Nadzwyczajne posiedzenie Walnego Zebrania CzÅ‚onków zwoÅ‚uje siÄ™ nie później niż w ciÄ…gu miesiÄ…ca od daty podjÄ™cia uchwaÅ‚y lub zgÅ‚oszenia wniosku przez ZarzÄ…d w tej sprawie.

 

§ 21

 

 1. Walne Zebranie CzÅ‚onków wÅ‚adne jest do podejmowania uchwaÅ‚ w sprawach objÄ™tych porzÄ…dkiem obrad, jeżeli w posiedzeniu uczestniczy co najmniej 30% czÅ‚onków zwyczajnych.
 2. terminach i miejscu porzÄ…dku posiedzenia Walnego Zebrania CzÅ‚onków - ZarzÄ…d zawiadamia przedstawicieli co najmniej 14 dni przed odbyciem zebrania.

 

 

ZarzÄ…d Stowarzyszenia

 

§ 22

 

 1. Zarząd jest organem wykonawczym Stowarzyszenia, kieruje jego działalnością
  i odpowiada za swojÄ… pracÄ™ przed Walnym Zebraniem.

2.  ZarzÄ…d skÅ‚ada siÄ™ od 5 do 9 osób:

a)  Prezes

b)  Dwóch Wiceprezesów

c)  SzeÅ›ciu CzÅ‚onków

 1. Prezesa wybiera się i odwołuje w oddzielnym tajnym lub jawnym głosowaniu
  w obecnoÅ›ci 2/3 skÅ‚adu Walnego Zebrania CzÅ‚onków.
 2. PozostaÅ‚ych CzÅ‚onków ZarzÄ…du wybiera siÄ™ i odwoÅ‚uje w gÅ‚osowaniu tajnym lub jawnym w obecnoÅ›ci 2/3 skÅ‚adu Walnego Zebrania CzÅ‚onków.
 3. ZarzÄ…d może dokooptować do swojego skÅ‚adu nowych czÅ‚onków na miejsce czÅ‚onków ustÄ™pujÄ…cych w liczbie nie przekraczajÄ…cej 2 osób.
 4. Decyzje ZarzÄ…du sÄ… ważne przy obecnoÅ›ci na zebraniu co najmniej poÅ‚owy liczby czÅ‚onków.

 

§ 23

 

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb jednak nie rzadziej niż raz na kwartał a organizację i tryb pracy Zarząduokreśla regulamin uchwalony przez Walne Zebranie.
 2. Każdorazowo na posiedzenie Zarządu zapraszany jest Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub jego Sekretarz.
 3. Prezes, Wiceprezesi oraz pozostali CzÅ‚onkowie ZarzÄ…duwykonujÄ… swoje funkcje spoÅ‚ecznie bez wynagrodzenia, chyba że Walne Zebranie CzÅ‚onków postanowi inaczej.

 

§ 24

 

 1. ZarzÄ…d kieruje caÅ‚oksztaÅ‚tem dziaÅ‚alnoÅ›ci Stowarzyszenia w okresie pomiÄ™dzy posiedzeniami Walnego Zebrania CzÅ‚onków.
 2. Do zakresu dziaÅ‚ania ZarzÄ…du należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone do wÅ‚aÅ›ciwoÅ›ci Walnego Zebrania CzÅ‚onków i Komisji Rewizyjnej, a w szczególnoÅ›ci:

a)      reprezentowanie interesów Stowarzyszenia na zewnÄ…trz;

b)      wspóÅ‚dziaÅ‚anie z organami administracji rzÄ…dowej i samorzÄ…dowej, organizacjami podmiotów turystycznych, organizacjami spoÅ‚ecznymi oraz innymi instytucjami
w sprawach dotyczących działalności statutowej;

c)      skÅ‚adanie sprawozdaÅ„ z dziaÅ‚alnoÅ›ci ZarzÄ…du Walnemu Zebraniu CzÅ‚onków;

d)      zwoÅ‚ywanie posiedzeÅ„  Walnego  Zebrania  CzÅ‚onków  i przygotowywanie  wniosków na te posiedzenia;

e)      przygotowywanie projektów uchwaÅ‚ Walnego Zebrania CzÅ‚onków oraz wykonywanie uchwaÅ‚ i wniosków Walnego Zebrania CzÅ‚onków,

f)        podejmowanie decyzji w sprawach majÄ…tkowych Stowarzyszenia z wyjÄ…tkiem zastrzeżonych dla Walnego Zebrania CzÅ‚onków;

g)      przyjmowanie w  poczet czÅ‚onków Stowarzyszenia kandydatów speÅ‚niajÄ…cych warunki statutowe;

h)      nadawanie odznak i przyznanie nagród na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie CzÅ‚onków;

i)        podejmowanie uchwaÅ‚ o wykluczeniu ze Stowarzyszenia oraz skreÅ›leniu z listy czÅ‚onków Stowarzyszenia zgodnie z przepisami niniejszego statutu;

j)        zatrudnianie i zwalnianie pracowników Stowarzyszenia;

k)      organizowanie kursów oraz szkoleÅ„;

l)        wnioskowanie i nadanie odznak i przyznawanie nagród.

 

Komisja Rewizyjna

 

§ 25

 

1.  Komisja Rewizyjna skÅ‚ada siÄ™ z 3 osób, PrzewodniczÄ…cego, Sekretarza i CzÅ‚onka        powoÅ‚ywanych do kontrolowania caÅ‚oksztaÅ‚tu dziaÅ‚alnoÅ›ci Stowarzyszenia, ze szczególnym uwzglÄ™dnieniem dziaÅ‚alnoÅ›ci finansowej.

2.  W zakresie kooptacji stosuje siÄ™ odpowiednio przepisy § 22 ust. 5.

 

§ 26

 

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a)      kontrolowanie przynajmniej raz w roku caÅ‚oksztaÅ‚tu dziaÅ‚alnoÅ›ci Stowarzyszenia, a przede wszystkim jego gospodarki finansowej pod wzglÄ™dem legalnoÅ›ci, celowoÅ›ci
i gospodarnoÅ›ci oraz prawidÅ‚owoÅ›ci wydatków i pÅ‚acenia skÅ‚adek przez czÅ‚onków Stowarzyszenia;

b)      wydawanie zaleceÅ„ pokontrolnych oraz okreÅ›lanie sposobów i terminów usuwania nieprawidÅ‚owoÅ›ci;

c)      skÅ‚adanie Walnemu Zebraniu CzÅ‚onków sprawozdaÅ„ ze swej dziaÅ‚alnoÅ›ci;

d)      wnioskowanie o udzielenie lub nie udzielenie absolutorium ustÄ™pujÄ…cemu ZarzÄ…dowi;

e)      wystÄ™powanie do ZarzÄ…du z wnioskiem o zwoÅ‚anie nadzwyczajnego posiedzenia Walnego Zebrania CzÅ‚onków.

§ 27

 

Zasady i tryb dziaÅ‚ania Komisji Rewizyjnej okreÅ›la regulamin pracy Komisji Rewizyjnej zatwierdzony przez Walne Zebranie CzÅ‚onków.

 

Rozdział 5

MajÄ…tek i gospodarka finansowa

 

§ 28

 

 1. Stowarzyszeniu przysługuje prawo posiadania majątku nieruchomego, ruchomego oraz funduszy.
 2. MajÄ…tek Stowarzyszenia powstaje z:

a)      skÅ‚adek czÅ‚onków i opÅ‚at wpisowych;

b)      dotacji i darowizn;

c)      spadków i zapisów;

d)      dochodów z wÅ‚asnej dziaÅ‚alnoÅ›ci odpÅ‚atnej;

e)      dochodów z majÄ…tku Stowarzyszenia;

f)        ze zbiórek publicznych oraz imprez publicznych;

g)      dofinansowania na dziaÅ‚alność statutowÄ…;

 1. Wysokość skÅ‚adki czÅ‚onkowskiej i wpisowego rewaloryzowane sÄ… corocznie co          najmniej o wskaźnik inflacji.

 4.    Funduszami i majÄ…tkiem Stowarzyszenia zarzÄ…dza ZarzÄ…d.

 

§ 29

 

 1. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.
 2. Stowarzyszenie może prowadzić dziaÅ‚alność odpÅ‚atnÄ… sÅ‚użącÄ… realizacji celów statutowych.  
 3. Dochód z dziaÅ‚alnoÅ›ci odpÅ‚atnej Stowarzyszenia sÅ‚uży realizacji celów
  statutowych i nie może być   przeznaczony do podziaÅ‚u miÄ™dzy jego czÅ‚onków.

 

§ 30

 

 1. Gospodarka Stowarzyszenia jest prowadzona w oparciu o roczny budżet uchwalony   przez Walne Zebranie CzÅ‚onków.
 2. Zarząd Stowarzyszenia sporządza roczny preliminarz budżetowy obejmujący wszystkie dochody i wydatki planowane w danym roku kalendarzowym.
 3. Projekt budżetu powinien być przesÅ‚any przedstawicielom czÅ‚onków Stowarzyszenia przynajmniej na 14 dni przed wniesieniem pod obrady Walnego Zebrania CzÅ‚onków.
 4. Walne Zebranie CzÅ‚onków uchwala budżet przed rozpoczÄ™ciem roku obrachunkowego.
 5. ZarzÄ…d skÅ‚ada Walnemu Zebraniu CzÅ‚onków sprawozdanie z wykonania budżetu oraz informacjÄ™ o wszelkich innych dochodach i wydatkach Stowarzyszenia w ciÄ…gu trzech miesiÄ™cy po upÅ‚ywie roku obrachunkowego.
 6. Rokiem budżetowym i obrachunkowym jest rok kalendarzowy.

 

§ 31

1.  OÅ›wiadczenie woli w imieniu Stowarzyszenia w zakresie zarzÄ…du mieniem praw
i zobowiÄ…zaÅ„ majÄ…tkowych Stowarzyszenia oraz, innych sprawach statutowych Stowarzyszenia skÅ‚adajÄ… Prezes jednoosobowo lub dwóch czÅ‚onków zarzÄ…du bÄ…dź  dwóch wicerezesów Å‚Ä…cznie.

2.  W pozostaÅ‚ych sprawach Stowarzyszenie reprezentuje Prezes lub dwóch Wiceprezesów Å‚Ä…cznie.

3.  W trybie podanym w ust. 2 Walne Zebranie CzÅ‚onków może ustanowić peÅ‚nomocników dla spraw szczególnych, którzy bÄ™dÄ… dziaÅ‚ać w granicach umocowania.

 

 

Rozdział 6

GÅ‚osowanie, zwoÅ‚ywanie posiedzeÅ„ organów kolegialnych Stowarzyszenia

 

§ 32

 

       Jeżeli przepis szczególny oraz statut nie stanowi inaczej:

 1. uchwaÅ‚y organów Stowarzyszenia podejmowane  sÄ… w gÅ‚osowaniu jawnym, zwykÅ‚Ä… wiÄ™kszoÅ›ciÄ… gÅ‚osów;
 2. gÅ‚osowanie tajne zarzÄ…dza siÄ™, jeżeli tak postanowione zostanie zwykÅ‚Ä… wiÄ™kszoÅ›ciÄ… gÅ‚osów osób uprawnionych do gÅ‚osowania;
 3. czÅ‚onkowie wÅ‚adz Stowarzyszenia powiadamiani sÄ… o terminie, miejscu i porzÄ…dku obrad posiedzenia w sposób zwyczajowo przyjÄ™ty przez Stowarzyszenia, nie później niż 14 dni przed zamierzonym posiedzeniem;
 4. obrady organów Stowarzyszenia sÄ… protokoÅ‚owane, a do protokoÅ‚u doÅ‚Ä…cza siÄ™ teksty podjÄ™tych uchwaÅ‚

 

 

Rozdział 7

Postanowienia końcowe

 

§ 33

 

Zmiany statutu wymagajÄ… uchwaÅ‚y Walnego Zebrania CzÅ‚onków podjÄ™tej wiÄ™kszoÅ›ciÄ… co najmniej 2/3 gÅ‚osów przy obecnoÅ›ci co najmniej poÅ‚owy uprawnionych do gÅ‚osowania.

§ 34

 

RozwiÄ…zanie Stowarzyszenia wymaga uchwaÅ‚y Walnego Zebrania CzÅ‚onków podjÄ™tej wiÄ™kszoÅ›ciÄ… co najmniej ¾gÅ‚osów przy obecnoÅ›ci co najmniej poÅ‚owy uprawnionych do gÅ‚osowania.

§ 35

 

UchwaÅ‚a o rozwiÄ…zaniu Stowarzyszenia okreÅ›la sposób i tryb likwidacji oraz cel, na który zostanie przeznaczony majÄ…tek Stowarzyszenia.

 

§ 36

 

Postanowienia statutu wchodzą w życie z dniem rejestracji Stowarzyszenia w Krajowym Rejestrze Sądowym.

 

 

 

ZarzÄ…d Lokalnej Organizacji Turystycznej Powiatu Nidzickiego

 

 

 

Flag Counter

 

Broch.pl - strony internetowe Olsztyn